Zapytaj o odkup samochodu

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
RODO

Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz wybrany Dealer działający na zasadzie współadministrowania.

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o., który jest do Pani/Pana dyspozycji pod adresem e-mail [javascript protected email] lub kontaktując się z wybranym Dealerem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

  • zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola w niniejszym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wyrażenia woli otrzymywania oraz wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:
    • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie dotyczące umówienia się na jazdę próbną. Prawnie uzasadnionym interesem Administratorów jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza oraz udzielanie informacji o dostępnych terminach i miejscach odbycia jazdy próbnej;
    • realizacji marketingu Administratorów (za pośrednictwem poniżej wybranych przez Panią/Pana kanałów komunikacji). Uzasadnionym interesem Administratorów jest promocja produktów i usług wspólnych dotyczących marki Renault;
    • analizy danych i ich profilowania. Uzasadnionym interesem Administratorów jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych Pani/Pana informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz umówienia jazdy próbnej. Administratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na wszystkie z wybranych kanałów komunikacji lub zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym.

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibą we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą przekazywane autoryzowanym partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

Wobec każdego z ww. Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem listowanie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.