Zapytaj o odkup samochodu

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
RODO

Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz wybrany Dealer działający na zasadzie współadministrowania.

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o., który jest do Pani/Pana dyspozycji pod adresem e-mail [javascript protected email] lub kontaktując się z wybranym Dealerem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

  • zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola w niniejszym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wyrażenia woli otrzymywania oraz wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:
    • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie dotyczące umówienia się na jazdę próbną. Prawnie uzasadnionym interesem Administratorów jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza oraz udzielanie informacji o dostępnych terminach i miejscach odbycia jazdy próbnej;
    • realizacji marketingu Administratorów (za pośrednictwem poniżej wybranych przez Panią/Pana kanałów komunikacji). Uzasadnionym interesem Administratorów jest promocja produktów i usług wspólnych dotyczących marki Renault;
    • analizy danych i ich profilowania. Uzasadnionym interesem Administratorów jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych Pani/Pana informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz umówienia jazdy próbnej. Administratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na wszystkie z wybranych kanałów komunikacji lub zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym.

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibą we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą przekazywane autoryzowanym partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

Wobec każdego z ww. Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem listowanie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.